• Laagste prijs voor de beste kwaliteit
  • Meer dan 3.000 producten
  • Staffelkorting bij grote oplage
  • Snelle internationale verzending

Wij staan altijd voor je klaar

Heb je een vraag over één van onze producten of over je order? Ons team staat klaar om al je vragen te beantwoorden.

Openingstijden

We zijn dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:30

Openingstijden

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities 
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Remalux BV en de Wederpartij, en op alle nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, en op alle offertes, aanbiedingen en andere documenten en handelingen.  
1.2   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  - “Factuurinkoopprijs (FIP)”: De prijs die staat vermeld op de factuur;  - “Jaarafspraak”: de Overeenkomst waarbij Partijen overeenkomen dat de Wederpartij verspreid over één jaar het overeengekomen volume afneemt; - “Nettoprijs”: De Factuurinkoopprijs na aftrek van de betalingskorting en kosten die de wederpartij aan Remalux BV in rekening brengt; - “Overeenkomst”: de afzonderlijke overeenkomst tussen Remalux BV en de Wederpartij met betrekking tot de door Remalux BV aan de Wederpartij te leveren zaken; - “Partijen”: Remalux BV en de Wederpartij; - “Private label”: Het merk product dat is voorbehouden aan één afnemer, dat door Remalux BV niet aan andere afnemers mag worden verkocht - “Volumeafspraak”: de Overeenkomst waarbij Partijen overeenkomen dat de Wederpartij in één keer de vooraf afgesproken volume afneemt; - “Wederpartij”: de natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons Overeenkomsten sluit.
1.3   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk door Remalux BV zijn aanvaard.
1.4   Deze Algemene Voorwaarden zijn een integraal onderdeel van iedere Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
1.5   De Wederpartij die eenmaal een Overeenkomst heeft gesloten met Remalux BV waar onderhavige voorwaarden onderdeel van uitmaakten, stemt in dat op de volgende Overeenkomsten de onderhavige voorwaarden ook van toepassing zijn.
1.6   Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
1.7   Remalux BV heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Remalux BV stelt de Wederpartij schriftelijk op de hoogte van de gewijzigde algemene voorwaarden, door deze aan de Wederpartij te doen toekomen. Indien de Wederpartij de gewijzigde algemene voorwaarden niet binnen 7 werkdagen afwijst, zullen de gewijzigde algemene voorwaarden rechtskracht hebben, ook op reeds bestaande Overeenkomsten.
1.8   In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten 
2.1   Alle aanbiedingen van Remalux BV zijn vrijblijvend.
2.2   Opdrachten en acceptatie van aanbiedingen door de Wederpartij zijn onherroepelijk.
2.3   De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zes weken.
2.4   Remalux BV is slechts gebonden wanneer zij een order schriftelijk heeft aanvaard.
2.5   In de offerte wordt aangegeven of er wordt afgenomen op Volumeafspraak of op Jaarafspraak.
2.6   Al onze prijzen zijn in euro’s en exclusief vervoerskosten, tenzij anders overeengekomen. Indien Remalux BV emballage van zaken op zich heeft genomen, zonder dat daarvoor schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Wederpartij daarvoor de door Remalux BV gebruikte gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
2.7   Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.
2.8   Indien de kostprijs van de door Remalux BV te verkopen zaken na het sluiten van de Overeenkomst en voor de aflevering van de zaken stijgen door redenen waarop Remalux BV geen invloed kan uitoefenen, zoals maar niet beperkt tot een verhoging van grondstofprijzen, energieprijzen en accijnzen, is Remalux BV gerechtigd de prijzen te verhogen indien de stijging meer dan 5% bedraagt. Dit geldt tevens bij een valutafluctuatie van meer dan 5%.

Artikel 3 Wijziging van de Overeenkomst 
3.1   Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is dat de Overeenkomst dient te worden gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Remalux BV en Wederpartij zijn overeengekomen. 3.2   Indien het tijdstip van levering hierdoor wordt beïnvloed, zal Remalux BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 4 levering, levertijd en opslag 
4.1   De datum van levering gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens ter beschikking van Remalux BV zijn gesteld.
 4.2   Indien de Wederpartij op Volumeafspraak afneemt, dient de Wederpartij het in de offerte opgenomen volume in zijn geheel af te nemen. Indien de Wederpartij deze verplichting niet is nagekomen, is Remalux BV gerechtigd het niet afgenomen volume aan de Wederpartij te factureren, na betaling hiervan zal Remalux BV het resterende volume aan de Wederpartij leveren.
4.3   Indien de Wederpartij op Jaarafspraak afneemt en de Wederpartij binnen één jaar minder dan 12,5% van het in de offerte opgenomen volume heeft afgenomen, dient de Wederpartij binnen één maand na afloop van de contractperiode het overige volume af te nemen.
4.4   De met de Wederpartij overeengekomen leveringstermijn c.q. datum van aflevering is steeds bij benadering gegeven en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal Remalux BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.5   In geval van overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd tot het vorderen van een vergoeding voor directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen , of over te gaan tot beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
4.6   De zaken dienen op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de Wederpartij volledig in ontvangst te worden genomen. De wederpartij draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden.
4.7   Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij is dan zonder ingebrekestelling in verzuim. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De Wederpartij blijft de koopsom verschuldigd. Remalux BV is ook gerechtigd om de zaken aan een derde te verkopen. De netto opbrengst zal in mindering worden gebracht op de openstaande vordering.
4.8   Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Wederpartij of een hulppersoon van Wederpartij zijn gebracht.

Artikel 5 Transport 
5.1   Op alle transporten welke Remalux BV op zich neemt en/of namens hem door anderen worden uitgevoerd, zijn van toepassing de Algemene Vervoers Condities (AVC voorwaarden) voor zover het binnenlands vervoer betreft en de CMR condities voor zover het grensoverschrijdend vervoer betreft. Bij strijdigheid tussen een bepaling van de AVC of CMR condities en de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 6 Emballage 
6.1 Via Remalux BV geleverde emballage, voorzover niet bedoeld voor eenmalig gebruik waaronder gerekend maar niet beperkt tot pallets en kratten, blijven eigendom van Remalux BV. Ook indien de Wederpartij daarvoor statiegeld heeft betaald. De emballage wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende prijs. Het in te leveren fust dient door de Wederpartij schoon en fris te worden opgeleverd.
6.2 Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Remalux BV dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te staan.
6.3 Remalux BV mag weigeren om niet via haar geleverde emballage terug te nemen.
6.4 Ingeval van verlies of beschadiging van de emballage vervalt de aanspraak van de Wederpartij op teruggave van het statiegeld. De Wederpartij dient de geleden schade te vergoeden onder aftrek van het betaalde statiegeld.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Alle door Remalux BV in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Remalux BV totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Remalux BV gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door Remalux BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.
7.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Remalux BV veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Remalux BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 Voor het geval Remalux BV zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Remalux BV om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terugnemen.

Artikel 8 Overmacht 
8.1   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Remalux BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Remalux BV niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.
8.2   Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Remalux BV opgeschort. Remalux BV heeft de mogelijkheid de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel de Overeenkomst in gewijzigde vorm na te komen.
8.3   Indien Remalux BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is Remalux BV gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 16 is onverkort van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
9.1   De aansprakelijkheid van Remalux BV in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het nakomen van de in artikel 13 omschreven verplichtingen na reclame.
9.2   Remalux BV verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.
9.3  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Remalux BV beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4   Remalux BV is nimmer aansprakelijk voor geleden schade behoudens indien en voor zoverre de geleden schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Remalux BV.  
9.5   Remalux BV is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, gevolgschade en klantverlies.
9.6   Remalux BV is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen, die worden verstrekt voordat de Overeenkomst tot stand komt. Remalux BV is evenmin aansprakelijk voor schade indien de Wederpartij in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien de Wederpartij onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

Artikel 10 Verplichtingen Wederpartij 
10.1  Bij levering door Remalux BV dient de Wederpartij de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste zaken zijn geleverd; b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden; c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien de tekortkoming minder dan 5 % van het totaal bedraagt, zal Wederpartij gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.
10.2  Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de Wederpartij, is de Wederpartij verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.
10.3  De wederpartij dient Remalux BV binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk in kennis te stellen van alle zichtbare gebreken, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht zal worden om de zaken zonder zichtbare gebreken ontvangen te hebben.
10.4  Niet-nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de Wederpartij, waardoor Remalux BV schade lijdt, is de Wederpartij gehouden alle aan Remalux BV toegebrachte schade te vergoeden.

Artikel 11 Vrijwaring 
11.1  De Wederpartij vrijwaart Remalux BV voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door derden geleden schade in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Wederpartij.

Artikel 12 Reclame 
12.1  Indien de Wederpartij wenst te reclameren, is hij gehouden dit aan Remalux BV te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de zichtbare tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 1 werkdag na aflevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Wederpartij jegens Remalux BV vervalt. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (e-mail, fax, brief) aan Remalux BV worden bevestigd. 12.2  Reclame ter zake van verborgen gebreken dient op straffe van verval van iedere aanspraak van de Wederpartij jegens Remalux BV uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat deze zijn ontdekt schriftelijk aan Remalux BV kenbaar zijn gemaakt, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de aflevering. Behoudens zaken die een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek inhoudt dat de houdbaarheid korter is dan is aangegeven, in welk geval reclame tot het verstrijken van die houdbaarheidsdatum mogelijk is. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (email, fax, brief) aan Remalux BV worden bevestigd.
12.3  Indien de Wederpartij wenst te reclameren, dient Remalux BV in de gelegenheid te worden gesteld de zaken te bezichtigen.
12.4  In geval van rechtvaardige reclame zal Remalux BV de gebrekkige zaken kosteloos herleveren dan wel zal zij de gebrekkige zaken crediteren, een en ander naar keuze van Remalux BV.
12.5  Na constatering van een tekortkoming aan een zaak is de Wederpartij verplicht om binnen al zijn mogelijkheden verdere schade te voorkomen of te beperken.
12.6  Voorts dient de Wederpartij een schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen van Remalux BV ten aanzien van acceptatie van de gewenste retourproducten. Zonder deze schriftelijke bevestiging heeft Wederpartij geen recht tot retourneren van bij Remalux BV gekochte producten.

Artikel 13 Ontbinding van de Overeenkomst 
13.1  De vorderingen van Remalux BV op de Wederpartij zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Remalux BV ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 13.2  In dat geval is Remalux BV bevoegd verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Remalux BV schadevergoeding te vorderen.
13.3  Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Remalux BV bevoegd zonder in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd Remalux BV verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de Wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot failliet verklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Remalux BV op de Wederpartij direct en geheel opeisbaar zonder dat Remalux BV tot schadevergoeding en / of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de Wederpartij kennis draagt van feiten en / of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Remalux BV niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Remalux BV terstond in kennis te stellen.

Artikel 14 Geheimhouding 
14.1  De Wederpartij is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst bekend wordt, als vertrouwelijke informatie te behandelen, geheim te houden en van personeelsleden en derden die bij het uitvoeren van de Overeenkomst betrokken zijn, hetzelfde te bedingen.

Artikel 15 Betaling 
15.1  Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.
15.2  Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de Wederpartij in verzuim en is Remalux BV gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan.
15.3  Indien de Wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan Remalux BV verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
15.4  Indien de Wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Remalux BV bevoegd de nakoming van de jegens de Wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Remalux BV op vergoeding van schade en kosten.
15.5  Indien gedurende het op grond van het vorige lid door het stilliggen van de werkzaamheden schade aan de producten ontstaat, komt deze niet voor rekening van Remalux BV, mits zij bij de bekendheid hiermee de Wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.
15.6  Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.7  Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16 Industriële en intellectuele Eigendomsrecht 
16.1  Remalux BV behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en / of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.

Artikel 17 Technische eisen 
17.1  Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Remalux BV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de Overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
17.2  Alle andere technische eisen die door de Wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 18 Verval van rechten 
18.1  Alle rechten van de wederpartij zullen vervallen indien de Wederpartij geen procedure tegen Remalux BV aanhangig heeft gemaakt binnen 6 (zes) maanden na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 19 Toepasselijk recht  
19.1  Op elke Overeenkomst tussen Remalux BV en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen 
20.1  Alle geschillen, uit met Remalux BV overeenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Remalux BV worden berecht.

Openingstijden

We zijn dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:30

Openingstijden

Hallo, kunnen wij je ergens bij helpen? Je kan via (web)-whatsapp ons een bericht sturen. Wil je liever iemand telefonisch spreken? Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 op +31 (0)20 632 5676.